مناقصات در حال برگزاری

شماره عنوان مناقصه شماره مناقصه تاریخ شروع تاریخ انقضاء
1 STUD BULTS فراخـوان 0080361 /ت ک م ع/ 1751 1400/10/15 1400/11/6
2 WOODWARD GOVERNOR فراخـوان 9980173 /ت ک م ع/ 1752 1400/10/15 1400/11/6
3 خرید یک دستگاه تمام اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال بسته و یک دستگاه تست فشار بخار تجدید فراخـوان 7700400343/ت ک م ع/1744 1400/10/25 1400/11/9
4 خرید GASKET تجدید فراخـوان 0080113 ~ 0080114 /ت ک م ع/ 1692 1400/10/27 1400/11/20
5 خرید طراحی و ساخت دو دستگاه تلمبه سانترفیوژ به همراه الکترو موتور P-119A/B تجدید فراخـوان 7700400344/ت ک م ع/1743 1400/10/27 1400/11/16
6 خرید ROSEMUNT TANK RADAR REX تجدید فراخـوان 7700400380 /ت ک م ع/1755 1400/10/27 1400/11/16
7 فراخـوان 7700400435 /ت ک م ع/1759 خرید شانزده قلم لوازم یدکی آنالایزر پروسسی و زیست محیطی فراخـوان 7700400435 /ت ک م ع/1759 1400/10/27 1400/11/16
8 فلومیتر به همراه دو سری قطعات یدکی فراخـوان 7700497138 /ت ک م ع/ 1373 1400/10/27 1400/11/20
9 CERAMIC BALLS فراخـوان 0080398 /ت ک م ع/ 1756 1400/11/2 1400/11/20
10 Nondestructive metallographic microscope فراخـوان 7700499141 /ت ک م ع/ 1754 1400/11/2 1400/11/20